អំពីអគ្គនាយកដ្ឋាន ព័ត៌មាន និង សោតទស្សន៍

អគ្គ​នាយក​ដ្ឋាន​ ព័ត៌មាន និង សោតទស្សន៍ ​មាន​នាយក​ដ្ឋានចំណុះចំនួន៥ ៖
– នាយក​ដ្ឋាន​ មណ្ឌលព័ត៌មាន
– នាយក​ដ្ឋាន​ រោងពុម្ព មាន លោក គិន វិបុល ជា ប្រធាន នាយក​ដ្ឋាន​ ។
– នាយក​ដ្ឋាន សោតទស្សន៍ មាន លោក យ៉ែម ណយ ជា ប្រធាន នាយក​ដ្ឋាន​ ។
– នាយក​ដ្ឋាន​ បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និង គមនាគមន៍ មាន លោក ឈន វិបុល ជា ប្រធាន នាយក​ដ្ឋាន​ និងមានអនុប្រធានចំនួន ០៥ រូប។ ( មើលរចនាសម្ព័ន្ធ )
– នាយក​ដ្ឋាន​ និតិកម្ម មាន លោក ជា កែវចិន្តា ជា ប្រធាន នាយក​ដ្ឋាន​ ។