អំពីអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល​ និង ហិរញ្ញវត្ថុ

អគ្គ​នាយក​ដ្ឋាន​ រដ្ឋបាល និង ហិរញ្ញវត្ថុ​ ​មាន​នាយក​ដ្ឋានចំណុះចំនួន៥ ៖
– នាយក​ដ្ឋាន​ រដ្ឋបាលទូទៅ មាន លោក ពេញ យ៉ាត ជា ប្រធាន នាយក​ដ្ឋាន​ ។
– នាយក​ដ្ឋាន​ បុគ្គលិក មាន លោក កង សុវណ្ណ ជា ប្រធាន នាយក​ដ្ឋាន​ ។
– នាយក​ដ្ឋាន ផែនការគណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ មាន លោក លន់ ហួរ ជា ប្រធាន នាយក​ដ្ឋាន​ ។
– នាយក​ដ្ឋាន​ គ្រប់គ្រងសម្ភារៈ – ទ្រព្យរដ្ឋ​ ។
– នាយក​ដ្ឋាន​ សហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ មាន លោក នាវនៅ បញ្ញាពិសិដ្ឋ ជា ប្រធាន នាយក​ដ្ឋាន​ ។