កូនប្រុសលោក ដូណាល់ ត្រាំ ឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ និងកំពុងទទួលការព្យាបាល