អូស្ដ្រាលីប្រកាសផ្ដល់ជំនួយវ៉ាក់សាំង COVID-19 ដល់កម្ពុជា នៅពេល WHO ប្រកាសដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ នៅពេលខាងមុខ