ជប៉ុន បំបែកកំណត់ត្រាបីថ្ងៃជាប់ៗគ្នា ក្នុងការរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មីៗ ច្រើនបំផុតមិនធ្លាប់មាន