ប្រទេសសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបឯកភាពគ្នាបង្កើតយន្ដការរួមប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់