កម្ពុជានឹងបើកមជ្ឃមណ្ឌលក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចនៅក្រុងបាងកក