ចិនបន្ធូរបន្ថយប្រាក់បំណុល កាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតដល់បណ្ដារប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដើម្បីសម្រាលផលប៉ះពាល់បង្កទ្បើងដោយកូវីដ-១៩