វៀតណាម ឯកភាពសំណើកម្ពុជាដាក់បញ្ជូលកីទ្បាជឺជិតស៊ូ ក្នុងសុីហ្គេម-២០២១