កម្ពុជាជាប់លេខ១នៅអាសុី និងលេខ៣លើពិភពលោកជាប្រទេសដែលមានស្ថានភាពគ្រប់គ្រងជំងឺកូវីដ-១៩ល្អជាងគេ