ស្រ្ដីខ្មែរម្នាក់ទទួលបានពានរង្វាន់លំដាប់ពិភពលោកក្នុងការដឹកនាំនូវកម្មវិធីកំចាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់នៅកម្ពុជា