ទីក្រុងតូក្យូ បង្កើនកម្រិតប្រកាសអាសន្នដល់«កម្រិតខ្ពស់បំផុត» នៅចំពោះមុខនៃការកើនឡើងនៃករណីឆ្លងកូវីដ-១៩ ច្រើនបំផុតមិនធ្លាប់មាន