វៀតណាមព្រមានបិទ Facebook បើក្រុមហ៊ុនអាមេរិកមួយនេះ នៅតែមិនព្រមចាត់វិធានការ លើក្រុមប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាម