ទីក្រុងតូក្យូ បង្កើនកម្រិតប្រកាសអាសន្នដល់«កម្រិតខ្ពស់បំផុត» ចំពោះការកើនឡើងនៃករណីឆ្លងកូវីដ-១៩ ច្រើនបំផុតមិនធ្លាប់មាន

https://youtu.be/qrnZg1PZPy4