សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលករណីជាសះស្បើយចំនួន03នាក់

https://youtu.be/KVLmbHjQW5c