មន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតជាន់ខ្ពស់អាម៉េរិកម្នាក់នៅរដ្ឋArizona រងការគំរាមកំហែងហិង្សាជុំវិញលទ្ធផលបោះឆ្នោត

https://youtu.be/GDjVbWgFNDw