អង់គ្លេសប្ដេជ្ញាវិនិយោគលើវិស័យយោធាធំបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួន

https://youtu.be/k7v0GZQk5Jw