ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍ នឹងអាចទទួលបានការអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈប្រព័ន្ធGSPរបស់អង់គ្លេស នេះបើតាមសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជា(GMAC)

https://youtu.be/Er8l4xWM6uo