ក្រសួងអប់រំបើកដំណើរការសាលារៀននៅភ្នំពេញ និងខេត្តកណ្ដាល នៅថ្ងៃទី២៣ ខែវិច្ចិកា