រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំ ធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានស្តីពី ការប្រកាសបើកសាលារៀន, បើកស្តាតអូឡាំពិកឡើងវិញ

https://youtu.be/7UnTD9dgcO8