ពួកអ្នកប្រឆាំងតវ៉ា វាយប្រហារស្នាក់ការប៉ូលិសនៅបាងកក