សេដ្ឋកិច្ចរបស់ APEC ជំរុញឲ្យមានការរួមគ្នានិងកសាងសហគមន៍អាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិកឲ្យរស់ឡើងវិញ