ព្រះរាជក្រឹត្យ តែងតែងមន្ត្រីនៃគណៈធម្មយុត្តិកានិកាយ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ០៩អង្គ

APP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០