ជំងឺកូវីដ១៩ នៅតែសាហាវ ក្នុងទឹកដីអាមេរិក ក្នុងរយៈពេល២៤ម៉ោង មានអ្នកឆ្លងជាង១៥ម៉ឺននាក់ និងស្លាប់ ១២៦០នាក់