ក្រសួងមហាផ្ទៃ ឲ្យប្រើគំរូអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណថ្មី មានសុវត្ថិភាពជាងមុន