លោក ដូណាល់ ត្រាំ ត្រៀមដាក់ទណ្ឌកម្មចិនបន្ថែមទៀត មុនអាណត្តិប្រធានាធិបតីរូបនេះផុតរលត់