ឥណ្ឌូណេសុីបន្ដរកឃើញឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មីៗចំនួន៤,១០៦ករណី និងស្លាប់៦៣នាក់