ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្ដី ហោ ណាំហុង លើកទឹកចិត្ដដល់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រុងព្រះសីហនុ ពង្រីកខ្លួនឲក្លាយជាមូលដ្ឋានផលិតកម្មធំនៅអាស៊ាន