ក្រសួងសុខាភិបាលចេញសេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការប្រុងប្រយ័ត្នការពារសុខភាព ក្នុងអំឡុងពេលអាកាសធាតុចុះត្រជាក់

APP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០–

(ភ្នំពេញ)៖ នាថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០នេះ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីណែនាំ ស្តីពី ការប្រុងប្រយ័ត្នការពារសុខភាពក្នុងអំឡុងពេលអាកាសធាតុចុះត្រជាក់៕

សូមអានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូខខាងក្រោម៖

ដោយ៖ កន ចំណាន