ក្រសួង បង្ហាញពីរបៀបការពារសុខភាពក្នុងអំឡុងពេលអាកាស ធាតុចុះត្រជាក់