អំណោយម៉ាសចំនួន២លាន១សែន និងបរិក្ខារពេទ្យសរុបចំនួន១២មុខរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ត្រូវបានដឹកបញ្ជូនទៅកាន់ទីក្រុងវៀងច័ន្ទនាព្រឹកមិញនេះ

https://youtu.be/iEtzgl9yRhk