អង្គការពួកបរិសុទ្ធចុងក្រោយ ផ្ដល់សម្ភារៈ និងបរិក្ខាពេទ្យដល់មន្ទីរពេទ្យខេត្តកំពង់ចាម