កម្ពុជារកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ថ្មី លើបុរសជនជាតិអាមេរិកាំង អាយុ៦៩ឆ្នាំ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០