សហរដ្ឋអាមេរិក៖ មនុស្ស៧នាក់ស្លាប់ ២នាក់បាត់ខ្លួនក្នុងគ្រោះទឹកជំនន់នៅរដ្ឋ North Carolina