រដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួងមហាផ្ទៃចែកស្រូវពូជ៣៥០តោន ដល់ពលរដ្ឋ៣៥០០គ្រួសារ