ពិព័រណ៍ការងារឆ្នាំ២០២០នឹងរៀបចំតាមអនទ្បាញរយៈ២ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃស្អែកនេះ