ថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ាន អរគុណមិត្ដជប៉ុនដែលគាំទ្រយ៉ាងសកម្មសម្រាប់ភាពបន្ទាន់ផ្នែកសុខភាពសាធារណៈ និងជំងឺឆ្លងថ្មីៗ