ស្អែកនេះក្រសួងសុខាភិបាលបន្ដពិនិត្យសំណាកអ្នកពាក់ពន្ធ័ព្រឹត្តិការណ៍០៣វិច្ឆិកាជាលើកទី៣នៅទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្រ្ដី