ចិនកំពុងប្រឈមមុខការកើនឡើង ករណីឆ្លងកូវីដ-១៩ក្នុងស្រុក