អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ និងស្នងការ បន្តចុះចែកម៉ាសជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្បែរផ្សារដើមគរ ដើម្បីការពារជំងឺកូវីដ-១៩