ប្រទេសថៃ ចាប់បានគ្រឿងញៀនសន្ធឹកសន្ធាប់ ដែលមានតំលៃជិត ១ពាន់លានដុល្លារ ទាញយក Apps Ministry Of Information ឥឡូវនេះ តាមរយៈ

https://youtu.be/SfEsHlrRe9w