សត្វពាហនៈរាប់ពាន់ក្បាល នៅខេត្តប៉ៃលិន បានឆ្លងជំងឺក្រោយទឹកជំនន់ស្រក

https://youtu.be/baSaoqfL_yk