ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា ការធ្វើតេស្តអ្នកពាក់ព័ន្ធព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ០៣ វិច្ឆិកា ចំនួន៥៦នាក់បន្ថែម លទ្ធផលអវិជ្ជមានទាំងអស់

https://youtu.be/l9vGCM0wh10