ក្រុមហ៊ុនចិនចំនួន៣ កំពុងប្រឹងប្រែងបង្កើតវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩

https://youtu.be/ADLfp_6QYCU