សមាជិកព្រឹទ្ធសភាចំនួន៥២រូប បានពិនិត្យ និងឱ្យយោបល់ឯកភាពទាំងស្រុង លើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចំនួន៦ ទៅតាមការស្នើឡើងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល

https://youtu.be/7bBNXhPQ7kU