សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលស្តីពីករណីជាសះស្បើយចំនួន០១នាក់(13 11 2020)

https://youtu.be/2tKs84-9Pok