ព្រះរាជសាររបស់គណៈសង្ឃនាយកនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ស្តីពី ការទប់ស្កាត់ការចម្លងវីរុសកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ ៣ វិច្ឆិកា ២០២០

ព្រះរាជសាររបស់គណៈសង្ឃនាយកនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ស្តីពី ការទប់ស្កាត់ការចម្លងវីរុសកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ ៣ វិច្ឆិកា ២០២០