ក្រសួងសុខាភិបាលណែនាំរដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្ត ត្រូវពង្រឹងការគ្រប់គ្រង និងតាមដានបុគ្គលក្នុងការអនុវត្តវិធានការសំខាន់ៗ នៃការធ្វើចត្តាឡីស័ក នៅកម្ពុជា

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០–