ប្រមុខការទូតកម្ពុជា ឧប្បត្តិហេតុនៃការចម្លងកូវី-19 មិនអាចធ្វើឲ្យសាបរលាបបំណងល្អ នៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហុងគ្រីទេ