សហរដ្ឋអាមេរិក បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លង covid-19 13ម៉ឺននាក់ និងស្លាប់ជាង 1300 នាក់ ក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោង